Αναλαμβάνουμε

 • Άντληση υδάτων σε υπόγεια και γκαράζ από πλημμύρες
 • Καθαρισμό βιολογικών εγκαταστάσεων
 • Υδροβολές - καθαρισμοί μεγάλων επιφανειών
 • Εγκατάσταση αγωγών και φρεατίων
 • Εκκενώσεις και καθαρισμοί βόθρων
 • Απολυμάνσεις 
 • Βιολογικούς καθαρισμούς
 • Καθαρισμοί δεξαμενών και αντλιοστασίων
 • Έλεγχος αποχετευτικών αγωγών με κάμερα
 • Έπισκευές αποχετευτικών δικτύων
 • Συντήρηση αποχετεύσεων
 • Καθαρισμό φρεατίων

  logo4